Dr. Molnár Csikós László laudációja

 

A Szarvas Gábor emlékérmet 1995-ben alapította a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok szervezőbizottsága és a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület a nyelvművelő napok 25 éves jubileuma alkalmából. Annak a személynek (vagy intézménynek) adományozzuk, aki (illetve amely) tevékenységével, hozzáállásával a vajdasági magyar nyelvművelés ügyéért fáradozik. Az idén dr. Hódi Sándor részesítjük abban a kitüntetésben, hogy a Szarvas Gábor emlékérmet adományozzuk neki.

Miért érdemesült dr. Hódi Sándor erre a kitüntetésre? Elsősorban azért a fáradhatatlan háttérmunkájáért, amelyet már évek óta végez a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület zavartalan működése és a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok minél sikeresebb megrendezése érdekében. Elsősorban műszaki segítséget nyújt számunkra azzal, hogy kiadványaink műszaki szerkesztését és nyomdai előkészítését végzi, a nyelvművelő napokról és más rendezvényeinkről készült fényképfelvételek sokaságával gazdagítja a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület dokumentációját, honlapot készített egyesületünk számára, amelyen az egyesület tagságára és tevékenységére vonatkozó szövegek és képek kaptak helyet, azzal, hogy a honlap nemcsak magyar nyelvű anyagokat tartalmaz, hanem szerb és angol nyelven is hozzáférhető az interneten. Ezenkívül egy-egy CD-t is készített a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesületről, valamint a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokról.

Dr. Hódi Sándor elsősorban pszichológus. A POTISJE Szerszámgépgyár és Öntödék üzempszichológusaként pályaalkalmasság-vizsgálatokkal, a balesetveszély személyiséghátterének megállapításával, a hatékonysági igény és a társadalmi mobilitás tanulmányozásával, az adai Egészségház klinikai pszichológusaként pedig pszichológiai tanácsadással, pályaválasztási vizsgálatokkal, bírósági szakértői véleményezéssel, pszichoterápiával és családkutatással foglalkozott.

Közéleti emberként Hódi Sándor különféle szervezetekben tevékenykedett, illetve működik ma is:  a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének  (VMDK) egyik alapítója és alelnöke, a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) elnökségének tagja, a Délvidéki Magyarságért Alapítványt (DMA) alapítója és elnöke, a Vox Humana Emberbaráti Szolgálat alapítója és szervező bizottságának az elnöke, a Magyarok Világszövetsége Jugoszláviai Országos Tanácsának (MVSZ JOT) egyik alapítója és elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) egyik alapítója, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács tagja stb.

Dr. Hódi Sándor kutatói tevékenységi területei részben a lélektanhoz, részben a közösségi élethez kapcsolódnak: régiókutatás, kisebbségkutatás, tömeglélektani vizsgálatok, stressz-kutatás, társadalmi devianciák vizsgálata, öngyilkosság-kutatás, etnopszichológiai vizsgálatok, politikai pszichológia, identitáskutatás, csoport- és néplélektan. Ezekről a témakörökről számos tanulmányt és könyvet jelentetett meg.

Hódi Sándort pszichológiai és politikai érdeklődésén kívül a nyelvhasználat kérdései is foglalkoztatják. Erről néhány előadásban tett tanúbizonyságot: Állásfoglalás a nyelvhasználati törvény tervezetéről, A finn nyelvhasználati modell, A magyar nyelvű tájékoztatás elsorvasztása, Az anyanyelvi oktatás helyzete és intézményrendszere. A Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokon 1990-ben Adalékok a nyelvromlás és a tudati változások összefüggéseinek vizsgálatához címmel, 1995-ben Nyelv és lélek tájainkon, 1998-ban pedig A tudat és lelkiállapot nyelvi vetületéről címmel tartott előadást.

Megkérem dr. Hódi Sándort, hogy vegye át a Szarvas Gábor emlékérmet! 

Ada, 2007. október 13.  

 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.