Društvo za mađarski jezik « Sarvaš Gabor»

Pozdravljamo Vas na sajtu Društvo za mađarski jezik « Sarvaš Gabor»

Društvo za mađarski jezik «Gabor Sarvaš» je osnovan godine 1993 u Adi. Ono je glavni organizator godišnje manifestacije Lingvističkih dana «Gabor Sarvaš» koje se pamte po umetničkim programima, predstavama, recitacijama,  izložbi i polaganju venca ispred biste Gabora Sarvaš u centru Ade. Pisana verzija predavanja sa naučnog skupa objavljuju se svake godine u samostalnom izdanju.

Naš cilj je negovanje i očuvanje mađarskog jezika, pomaganje pravilne upotrebe jezika, jačanje  kulture maternjeg jezika. Društvo se bavi pored stručnih i naučnih priredbi i organizovanjem i pripremanjem predavanja o jezičkoj kulturi, savetovanja, takmičenja za školsku omladinu, jezičkih logora, književnih večeri, susreta pisac–čitalac. Dobra je to prilika za susrete, za rasprave o brigama zajedničkog života i upotrebe maternjeg jezika.

NAŠ SAJT daje uvid u život Društva i informiše o radu u proteklim godinama.

 

GABOR SARVAŠ

GABOR SARVAŠ lingvista, prvi borac za kulturu mađarskog jezika (rođen je u Adi, 22. marta godine 1832., umro je u Budimpešti. 12. oktobra godine 1895.). Za vreme borbi za slobodu mađarskog naroda javio se za domobrana, ali ga nisu primili zbog  njegove   mladosti. Nakon toga je stupio u benediktanski red, ali je godine 1852, posle mature ostavio red i počeo je studirati pravo. Studiranje je morao da prekine zbog bolesti.  

1858 je nastavnik u Jegri, 1860 u Baji, a između 1891 i 1869 u Požunu, u međuvremenu je položio profesorski ispit. Između 1869 i 1881 je profesor gimnazije u Budimpešti. Godine 1979 se oboleo od teške bolesti očiju.

 

Već su godine 1858. su mu objavljeni feljtoni u listu «Helđfutar», a na stranicama «Bajai Kezlenj» i «Aldunai Lapok» publikuje humoreske pod pseudonimom Pap Riška. Neko vreme je bio i jedan od urednika lsita «Aldunai Lapok». Postao je opšte poznat ligvističkim stvaralaštvom. Mađarska akademija nauka mu je poverila osnivanje časopisa za istraživanje i negovanje mađarskog jezika. Tako je godine 1872. pokrenuo časopis «Mađar Njelver» u kojoj se borio protiv nepravilnih tvorevina u mađarskom jeziku, i pisao je odlične etimološke članke. Oko novog časopisa su se okupljali najbolji mađarski istraživači nauke o jeziku (Žigmond Šimonji, Jožef Sinjei, Bernat Munkači itd.).

 

Gabor Sarvaš bio je član ugrofinskog društva u helsinkiju. Kao vatreni pobornik kulture mađarskog jezika zauzeo je stav protiv nasilne obnove jezika i prihvatanja nepotrebnih tuđinskih izraza. U istraživanjima postavio je okvire obnove jezika.U saradnji sa Jožefom Budenc i Aronom Siladi uređivao je I–III tom Zbirke jezičkih spomenika («Nyelvemlektar», Budimpešta, 1874-75.). Za svoj rad «Glagolska vremena u mađarskom» (1872) dobio je nagradu Akademije nauka. Sa Šimonjijem je uređivao Istorijski rečnik mađarskog jezika. Priznavajući njegov rad, Mađarska akademija nauka ga je izabrala za svog dopisnog, zatim i za redovnog člana.  Godine 1879 teška očna bolest narušava njegovo zdravlje, zaslepljuje ga, i godine 1881. odlazi u penziju.

    

    Glavna dela: Magyartalanságok (Pešta, 1867); A magyar igeidők (Pešta, 1872); A magyar nyelvújításról (Budimpešta, 1875); Magyar nyelvtörténeti szótár (I–III., Budimpešta., 1890 - 93.). - Literatura o njemu: Žigmod Šimonji: Sz. G. emlékezete (Magyar Nyelvőr, 1897); Žigmod Šimonji: Emlékezés Sz. G. rendes tag felett (MTA Emlékbeszédek, XV., Bp., 1912); Jožef Sinjei: Sz. G. születésének századik évfordulójára (Magy. Nyelv, 1932);  Mozeš Rubinji: Sz. G. Balassa emlékkönyv (Bp., 1934); Mozeš Rubinji: A százhúszéves Sz. G. (Magy. Nyelvőr, 1952. 2. sz.); Mozeš Rubinji: Emlékezések és tanulmányok (Bp., 1962)           

 

 

 

O Lingvističkim danima

Lingvistički dani «Gabor Sarvaš» su privi put održani god. 1970. u Adi. U početku su se oni održavali svake druge godine, a god. 1981. su bivale prekinute iz političkih razloga za nekoliko godina. Od 1990. manifestacija se održava svake godine. Mnogo je doprinelo stabilnosti organizacije osnivanje Društva za mađarski jezik «Gabor Sarvaš» godine 1993. Za organizovanje Lingvističkih dana materijalna sredstva obezbeđuje se putem konkursa od raznih fondacija, iz budžeta SO Ada, i od donacija preduzeća i pojedinaca.

Na Lingvističkim danima tradicionalno se održavaju naučni skup, polaganje venca, takmičenje srednjočkolaca u lepom govoru, jezička igra za osnovce, kao i prateće menifestacije: susret pisac-čitalac i razni  drugi kulturno-umetnički programi. Na naučnom skupu nastupaju poznati istraživači mađarskog jezika iz zemlje i iz inostranstva. Na takmičenjima srednjoškolaca i na jezičkim igrama učestvuju učenici iz raznih mesta u Vojvodini koji nastavu pohađaju na mađarskom jeziku.

Medija (televizija, radio i štampa na mađarskom jeziku) redovno izveštava javnost o događajima na Lingvističkim danima. Pored toga Organizacioni odbor svake godine počev od 1995. izdaje po jednu knjigu o Lingvističkim danima iz prethodne godine koja sadrži tekstove predavanja na naučnom skupu, nagrađivane radove, spiskove učesnika takmičenja, slike o pojedinim priredbama itd.

Naučni skupovi

Poreklo mađarskih reči i imena

2006

Pravilan i lep govor

2005

Jezički stil

2004

Jezička i vanjezička komunikacija

2003

Pisanje i čitanje

2002

Strani jezički uticaji u mađarskom jeziku

2001

Mađarski jezik na pragu trećeg milenijuma

2000

Mesto mađarskog jezika u svetu

1999

Jezik i duša

1998

Položaj mađarskog jezika

1997

Vekovi mađarskog jezika i mađarske kulture

1996

Prošlost i prespektive jezičke kulture

1995

 

Kontakti

  Telefon: 381-24-851-115

Adresa: 24430 Ada, Trg oslobođenja 3/a

 

Elektronska pošta:  heva@adacity.net   / hodieva@adacity.net

 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.