Hódi Éva ünnepi köszöntője

a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület 10 éves jubileuma alkalmából

Hölgyeim és Uraim, tisztelt vendégek, tisztelt egyesületi tagok, kedves közönség! A Szar­vas Gábor Nyelvművelő Egyesület és a magam nevében köszöntöm Önöket, akik megtiszteltek minket, és eljöttek, hogy velünk ünne­peljenek.

Becses nap ez a mai számunkra. Ünnepelni jöttünk, Egyesületünk fennállásának 10. évfordulóját ünne­pelni.

10 év – az idő relativitása folytán – lehet sok is, ke­vés is. Ha egy gyermek most született, annak a számára 10 év sok idő. Történelmi léptékkel mérve - vagy akár a nyelv élete, fejlődése szempontjából - mérhetetlenül kevés idő; a nyelvművelés hatékonysága szempontjá­ból úgyszintén. A nyelv ügyéért folytatott küzdelem nem tartozik a gyors eredménnyel járó, gyors változást felmutató tevékenységek közé.

Nos, a mi számunkra jelenlegi körülményeink kö­zött azonban egyáltalán nem tekinthető kevés időnek. Egyesületünk önálló megalakulására nem sokkal azután sor került, mihelyt a hivatalos feltételek lehe­tővé tették ezt, s az elmúlt évtized olykor viharos törté­nelmi-társadalmi eseményei közepette végeztük mun­kánkat. Folyamatosan, kitartóan, az „ahogy lehet” kö­vetelményét és saját lehetőségeink határát mindig szem előtt tartva.  

1993-ban, amikor megalakítottuk az önálló nyelv­művelő egyesületet Adán, községünkben a nyelvmű­velésnek már voltak évekre visszanyúló hagyományai. E hagyományok Ada szülöttéhez, Szarvas Gáborhoz, a kiváló nyelvészhez kötődnek, akinek szobra nemcsak itt Adán, de Budapesten, a Magyar Tudományos Aka­démia előtt is ott áll, valamint az 1970 óta fennálló Nyelvművelő Napokhoz, melynek Ada adott otthont az indulás éveiben is. Az egyesület létrehozásának egyik indítéka Szarvas Gábor emlékének folyamatos ápolása, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok adai kötődésé­nek megerősítése, a Nyelvművelő Napok folyamatossá tétele, a 80-as években elbizonytalanodó státusának megerősítése. Úgy érezzük, tíz éves munkánk ered-ményeképp a rendezvény folyamatos, évenkénti megszer­vezésével ezt a célunkat el tudtuk érni. Túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy napjainkra a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok mint rendezvény a vajdasági ma­gyar közösség kultúrkincsévé vált, melynek jelentősége és ismertsége határon túl mutat.

Tíz évvel ezelőtt, amikor megalakítottuk önálló nyelvművelő egyesületünket, anyanyelvünk védelmének, őrzésének, ápolásának célja vezetett bennünket – a Nagy László-i gondolat jegyében „Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig” – a helyes nyelvhasználat, a nyelvi igényesség ügyéért való fáradozás szándéka, ami kisebbségi körülmények között különösen fontos feladat. Bár a nyelvtudományban a nyelvművelést illetően megosztottság található, a mi körülményeink között a nyelvművelés létjogosultsága, fontossága azt hiszem, nem vitatható, sőt, úgy érzem, hogy a nyelvművelés túlmutat a konkrét nyelvvédő törekvéseken, és a nemzeti-nyelvi identitás erősítésével részévé válik a szülőföldön való megmaradásnak  

Tíz év áll mögöttünk, számos általunk szervezett program, rendezvény, előadás, melyeket itt, ez alka­lommal hiába is próbálnék felsorolni. Hadd emeljek ki közülük néhányat, melyek, úgy hiszem, mindenki előtt ismeretesek: mindenekelőtt a Szarvas Gábor Nyelvmű­velő Napokat, melyet a legnagyobb nehézségek köze­pette is sikerült megrendeznünk minden évben. Elő­adóink között a legkiválóbb hazai és a külföldi magyar nyelvészek tartottak előadásokat, régebben Lőrincze Lajos, Grétsy László, majd az utóbbi években Péntek János, Sebestyén Imre, Balázs Géza, Nagy János, Zimányi Árpád, vagy a hazaiakat említve a teljesség igénye nélkül Ágoston Mihály, Láncz Irén, Rajsli Ilona, Papp György, Molnár Csikós László, és még sorolhatnám tovább. Diákok százai adtak számot az évek során Szűts tanár úrnak nyelvi ismereteikről, a kortárs magyar irodalom legnevesebb íróival találkoz­hattunk Csoóri Sándortól Jókai Annáig, Fekete Gyu­lától Döbrentei Kornélig. Kiváló előadóművészek lép­tek fel nálunk, köztük Mackó Mária, Ferenczi Éva, Dinnyés József, Meister Éva. Hadd említsem meg mint egyesületi munkánk fontos dokumentumát, nyolc kiad­ványunkat – az idén rendezzük sajtó alá a kilencedik kötetet. Immár hagyományossá vált nyelvészeti pályá­zataink, hazai és külföldi vetélkedőkön való sikeres részvételünk, a hasonló jellegű szervezetekkel való kiteljesedő együttműködésünk – mind-mind tevékeny­ségünk egy-egy fontos állomását jelentik. Igyekszünk kivenni részünket a közvetlen környezetünkben jelent­kező nyelvi problémák feltárásából – már második éve találkozhatnak nyelvhelyességi témájú írásainkkal a helyi lapban – s nyitottak vagyunk arra, hogy felkérés esetén segítséget nyújtsunk egy-egy konkrét nyelvi probléma megoldásában.

Munkánkat önerőből végezzük, tagjaink és a ve­lünk együttműködő hazai és külföldi barátaink segítsé­gével, akiknek ezúttal is köszönetet szeretnék mondani. 

Működésünkhöz az elmúlt tíz év alatt segítséget nyújtott – és nyújt – az adai önkormányzat, pályázatok útján az utóbbi években a Tartományi Titkárságok, pályázunk a tevékenységi körünknek megfelelő pályá­zatot kiíró Alapítványoknál – elsősorban az Illyés Köz­alapítványnál – valamint nagyon becses segítséget je­lent számunkra a helybeli, adai magánszemélyek és cégek által különböző formában nyújtott támogatás. Köszönjük segítségüket, hisz e révén tudunk csak mű­ködni, e támogatások teremtik meg munkánk nélkü­lözhetetlen anyagi alapjait.   

A jubileum az összegezés és a számvetés mellett a bizakodásra is alkalom. Összegezzük a múltat, s egy­ben készülünk a jövőre is. Tervezzük az újabb tíz évet, konkrétan és közvetlenül pedig más folyamatos, aktuá­lis tevékenységünk mellett az idei Szarvas Napokat. Reméljük, zavartalanul készülődhetünk a munkára.

Ünnep ez a mai nap, s hogyan tudnánk méltóbban ünnepelni, mint az alkalomnak megfelelő – alkalom­hoz méltó – műsorral: 2 nyelvészeti előadással, melyet Egyesületünk és a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok vendégei által jól ismert professzor urak – dr. Balázs Géza és dr. Szűts László – tartanak, s egy kiváló előadó­művész – Dévai Nagy Kamilla – és tanítványai előadó­estjével. Műsorunkat kérem, fogadják szeretettel.

Utolsó módosítás: 2006.11.02.